กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์
 

๑. พ่อหลวงนี้มีพระคุณบุญต่อชาติ ได้ทรงเป็นนักปราชญ์ไม่ขาดสิ้น ข้าพเจ้าขอถวายสายชีวิน เพื่อบดินทร์ปิ่นเกล้าเจ้าธานี ทรงชี้แนะเศรษฐกิจคิดพอเพียง ไม่ให้เดี้ยงเพื่อชีวีมีพอกิน
๒. พร้อมใจรัก พร้อมภักดี พร้อมพลีกาย ปวงชนหมาย เทิดพระองค์ “ทรงพระเจริญ”
๓. เหมือนดั่งเพชรเม็ดขาวขัดเกลาบุตร ให้บริสุทธิ์ผุดผงาดสะอาดใส พระคุณสูงล้ำกว่านภาลัย พระคุณใดจะใหญ่เท่าพ่อเรามี จะเคารพสรรเสริญเยินยอยิ่ง เหนือทุกสิ่งในหล้ากว่าศักดิ์ศรี
๔. ความอ่อนโยนคืออุ่นไอได้จากพ่อ ความเข้มแข็งแกร่งพอที่พ่อให้ ประสานรวมร่วมเป็นหนึ่งซึ่งดวงใจ ประทับในตัวลูกนี้นิรันดร์
๕. คนไทยควรหันมาร่วมมือกัน เพื่อ ประเทศ และพ่อหลวงของเรา
๖. คนไทยจงช่วยกันอนุรักษ์รักษาป่าไม้ให้อยู่คู่ผืนดินไทยไปนานๆ
๗. คนไทยโชคดีที่มีพ่อหลวง ทรงห่วงใยทรงช่วยเหลือ
๘. คนไทยทุกคนยอมสละทุกสิ่งได้เพื่อในหลวงของเรา
๙. คนไทยทุกคนรักในหลวงด้วยใจจริง
๑๐. ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
๑๑. โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง
๑๒. โครงการฝายกันน้ำ ของในหลวง ช่วยให้ชาวไทยมีดีอยู่ดี
๑๓. โครงการพระราชดำริทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความสุขมา สู่ชุมชน
๑๔. โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ
๑๕. ไม่ว่าภาษาอะไร เราเป็นคนไทย มีในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดิน
๑๖. ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เราคนไทยก็รักในหลวงเหมือนกัน
๑๗. ไม่ว่าอาชีพอะไร ถ้ายึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตเราก็จะเป็นสุข
๑๘. ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
๑๙. รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
๒๐. รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้าน ยาเสพติด
๒๑. รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย
๒๒. ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
๒๓. เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
๒๔. อยากให้ทุกคนร่วมกันต่อต้านกลุ่มคนที่คิดจะทำลายชาติ
๒๕. หยุดสร้างความแตกแยก ให้หันหน้ามาสร้างความสามัคคีทำความดีตอบแทนพระคุณแผ่นดินเพื่อในหลวงของเราขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
๒๖. ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด
๒๗. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
๒๘. จะตอบแทนตราบเท่าชีวิตมี เอ่ยวจีว่า “รักพ่อ”ขอเทิดทูน
๒๙. ขอให้พ่อหลวงของเราจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อย่าได้มีใครคิดไม่ดีต่อท่านพ่อหลวง เราเลย หากใครคิดไม่ดีกับพ่อหลวงของไทย ขอให้บุคคลนั้นอย่าได้พบกับความสุขตลอดไป
๓๐. ปฐพีพื้นดินทีเคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายกและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์
๓๑. สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
๓๒. แผ่นดินของพ่อ ถ้าคนใดไม่รักพ่อ ออกไปเถอะ ออกไปจากประเทศของพ่อหลวงของชาวไทยทุกคน
๓๓. หาก เราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเรา จะกอบ * * * แผ่นดินไว้เพื่ออะไร เมื่อลูกหลานไม่รักแผ่นดิน
๓๔. แบ่งสีเพื่ออะไร แบ่งไว้ทำไม เมื่อเราคนไทยหัวใจและเลือดเนื้อเดียวกัน
๓๕. แผ่นดินจะร้อนหรือร่มเย็น อยู่ที่ความรักความสามัคคีของคนไทย
๓๖. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๓๗. เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
๓๘. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
๓๙. ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย
๔๐. ทำลาย ชาติ ก็เท่ากับทำร้ายตัวเอง
๔๑. หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
๔๒. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงกา¬รพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระอง¬ค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแ¬ท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโ¬ลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาท¬ี่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
๔๓. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
๔๔. โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลก¬อย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่ในโลกเลย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๔๕. โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล¬่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาปร¬ะการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”
“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู¬่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั¬้งอยู่บน ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”
๔๖. ทหารราบรักและเทิดทูลใน หลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไท¬ยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้ง¬แผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้น-พระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็¬น
๔๗. ท่านไม่เคยที่จะปฏิเสธในการนั่ง¬ลงและสอบถามความเป็นอยู่ของพ่อแ¬ม่พี่น้องชาวเขาเพราะท่านก็เห็นชาวเขาเป็นลูกท่านเหมือนกัน และเป็นคนไทยเหมือนกัน
๔๘. พ่อของแผ่นดินทรงปกครองแผ่นดินโ¬ดยธรรม และทรงเมตตาต่อลูกหลานชาวไทย
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสุข นิรทุกข์ นิรภัยทรงผ่องใส พระนามเลื่องลือระบือไกล ธ คือร่มโพธิ์ไทรผองไทยเทอญ
๔๙. กำลังใจจากคนใดไม่เท่าพ่อ เรี่ยวแรงหมดทดท้อพ่อเติมให้ รักของพ่อก่อด้วยแสงของแรงใจสุมอุ่นไอไฟนำทาง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพระพุทธเจ้า ร้อย มทบ 16


เขียนโดย   คุณ ร้อย มทบ.16

วันที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 08.45 น. [ IP : 182.52.145.203 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557