หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
อ.สูงเม่น จ.แพร่
วัดพระธาตุดอนแก้ว
หมู่บ้าน OTOP แหล่งผลิตภัณฑ์ไม้สักทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
1
2
3
 
 
 
 
เรียนนายก การเรียกเก็บเงินค่าขยะจากคนเก็บขยะ เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของอบต.หรือไม่
 

          ที่ พิเศษ/2559
30  พฤษภาคม 2559
เรื่อง   การเก็บค่าธรรมเนียมในชุมชน
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
ด้วย ข้าพเจ้า เป็นประชาชนที่พำนักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลน้ำชำ และได้ดำเนินการจัดงานประเพณีพื้นบ้านในพื้นที่ตำบลของท่าน ซึ่งในการจัดงานดังกล่าวก็สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี แต่ปรากฏว่าภายหลังจากการจัดงานเสร็จ ได้มีพนักงานเก็บขยะ ซึ่งข้าพเจ้าเองก็ไม่ทราบว่าเป็นพนักงานประจำ หรือ พนักงานรับจ้างเหมาจากองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เรียกเก็บค่าเก็บขยะเป็นจำนวนเงิน 300 บาท  ซึ่งข้าพเจ้าฯ และครอบครัว ก็ได้จ่ายไปไม่ได้ติดใจสงสัยแต่ประการใดโดยเข้าใจว่าเป็นระเบียบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดและเก็บเป็นรายได้เข้าองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อมาทราบภายหลังจากประชาชนในหมู่บ้านละแวกใกล้เคียง ว่า การจัดงานใด ๆ ในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจากการเก็บขยะ นอกจากค่าธรรมเนียมตามปกติ (นอกจากเป็นสินน้ำใจ) นั้น
เพื่อความถูกต้อง และเป็นธรรมของประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ขอให้ท่านได้ตรวจสอบว่า การเก็บเงินส่วนเพิ่มดังกล่าว เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องชอบธรรมในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้รับจ้างที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานของรัฐหรือไม่ ถ้าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับว่า จะต้องมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากกรณีการจัดงานใด ๆ ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล และนำรายได้เข้าท้องถิ่นนั้น ในจำนวนเงิน 300 บาท ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี หากเป็นการเก็บเงินที่ไม่มีระเบียบข้อบังคับที่กำหนด ขอให้ท่านดำเนินการสอบสวนทางวินัย หรือบอกเลิกสัญญาจ้าง แก่คณะเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เก็บขยะในนามขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่เรียกเก็บเงินจากประชาชนตามสมควรแก่กรณีด้วย ผลเป็นประการใดขอได้โปรดแจ้งรายงานผลให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันด้วย หากไม่ดำเนินการใด ๆ ข้าพเจ้าขอใช้สิทธิ์ของประชาชนร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป ซึ่งข้าพเจ้าได้เก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการด้วย
    ขอแสดงความนับถือ
ประชาชนผู้ได้รับการเรียกเก็บเงินจากเจ้าหน้าที่
                            

เขียนโดย   คุณ ประชาชนผู้ถูกเรียกเก็บเงิน

วันที่ 28 พ.ค. 2559 เวลา 12.50 น. [ IP : 171.4.247.157 ]  
 

                  ไร้เสียงตอบรับ หรือการชี้แจงจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ

เขียนโดย   คุณ ติดตามข่่าวสาร

วันที่ 7 มิ.ย. 2559 เวลา 14.55 น. [ IP : 110.78.180.50 ]  
 

          ขอตอบเรื่องการเก็บธรรมเนียมในชุมชน ดังนี้
1. อบต.น้ำชำ ได้ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่กำหนด ตามข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิ * * * ลและมูลฝอย พ.ศ. 2548
2. อบต.น้ำชำ ไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มนอกเหนือจากข้อที่ข้อบัญญัติตำบลกำหนดแต่อย่างใด และการรับเงินทุกครั้งจะต้องได้รับใบเสร็จรับเงินตรงตามจำนวนเงินที่จ่ายทุกครั้ง
3. อบต.น้ำชำ ได้ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนในการดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในตำบล แต่มิได้ให้ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยแต่อย่างใด การเก็บค่าธรรมเนียมเป็นหน้าที่ของอบต.และมีใบเสร็จทุกครั้ง
4. หากท่านมีข้อมูลในการเนินการเรื่องดังกล่าว  โปรดแจ้งข้อมูลให้กับอบต.น้ำชำ เพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
5. หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อจักได้ชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวช้องโดยละเ * * * ยดต่อไป
6. จากข้อมูลที่ได้รับ อบต.จะดำเนินการหาข้อเท็จจริงต่อไป
        

เขียนโดย   คุณ รินรดา เวียงนาค

วันที่ 8 มิ.ย. 2559 เวลา 09.25 น. [ IP : 110.77.152.205 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร : 054-541-500 , 054-630-022
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
จำนวนผู้เข้าชม 2,752,830 เริ่มนับ 13 ม.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-541-500
         081-960-0431