หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอภิมุข เวียงนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
โทร : 0864203349


นางรินรดา เวียงนาค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
โทร : 0894345927
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสุพิชญ์นันท์ กวางวิเศษกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0921956649


นางสาวสนธราพร เงินสุข
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร : 0931365516


นายราเชนต์ งามดี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0818857888


นางประกายแก้ว แสงแก่
นักวิชาการจัดก็บรายได้ปฎิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0819935180


นางสกุณา ผาสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0818851559


นายเอกภูมิ ภิญโญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม