หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 

 
ประชากรตำบลน้ำชำ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและ วัฒนธรรมประเพณี
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านร่องแค ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
(ขยายโอกาส)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
โรงเรียนบ้านบวกโป่ง
(ขยายโอกาส)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
 
โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว ตั้งอยู่หมู่ที่ 12

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 16 แห่ง
(หมู่ที่ 9 มี 2 แห่ง)

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลน้ำชำ
(ตั้งอยู่ที่ที่ทำการ อบต. น้ำชำ)

ศูนย์การเรียนรู้ไอซีที (ICT) ชุมชนตำบลน้ำชำ
(ตั้งอยู่ที่ที่ทำการ อบต. น้ำชำ)

อินเตอร์เน็ตตำบล
(Wi - Fi เพื่อการศึกษาและชุมชนแห่งการเรียนรู้)

ตำบลน้ำชำมีวัด จำนวน 8 แห่ง

วัดเกษมสุข (นาตม) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดร่องเสี้ยว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดร่องแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

วัดดอนแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

วัดบวกโป่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

วัดเวฬุวัน (ร่องผา) ตั้งอยู่หมู่ที่ 12

วัดร่องแค ตั้งอยู่หมู่ที่ 13

วัดน้ำชำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 15
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จำนวน 2 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพร่องเสี้ยว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


ตำบลน้ำชำมีที่พักสายตรวจประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557