หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 

   

ทางหลวงแผ่นดินสายหลัก สาย 101

ถนนลาดยาง (สายหลัก) เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สาย พร 2020
บ้านนาตม - บ้านร่องแดง และสาย พร 2047
บ้านบวกโป่ง - บ้านร่องเสี้ยว

ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทาน
ซอย 32

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทาน ซอย 32 แยก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ภายในหมู่บ้าน และเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน

ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน และถนนลูกรังสายเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และสะพานไม้ (พื้นที่การเกษตร)
 


สมาชิกชุดรักษาความปลอดภัย หมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน 282 คน

สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 212 คน

สมาชิกตำรวจบ้าน จำนวน 201 คน

สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 230 คน
 

อสม.เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลน้ำชำ จำนวน 154 คน

อสม.เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลร่องเสี้ยวจำนวน 76 คน


ศาลาอเนกประสงค์
ประจำหมู่บ้าน
จำนวน 13 แห่ง

ลานกีฬาอเนกประสงค์
(ลานกีฬาชุมชน)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4,8,9,10,13,15
จำนวน 6 แห่ง

ตลาดสด ตั้งอยู่บ้านบวกโป่ง
หมู่ที่ 9 และบ้านน้ำชำ หมู่ที่ 15
จำนวน 2 แห่ง
 

       
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำยม ไหลผ่านเขตหมู่บ้าน บ้านร่องแดง หมู่ที่ 6 และบ้านร่องเสี้ยว หมู่ที่ 12
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝายเก็บน้ำแม่มาน บ้านนาตม หมู่ที่ 1

ฝายเก็บน้ำร่องปง บ้านร่องเสี้ยว หมู่ที่ 12

ฝายเก็บน้ำห้วยร่องผาตอนล่าง บ้านร่องเสี้ยว หมู่ที่ 5

ห้วยร่องผา ลูกที่ 1 บ้านบวกโป่ง หมู่ที่ 3,9,11

ห้วยร่องผา ลูกที่ 2 บ้านบวกโป่ง หมู่ที่ 9,11

ห้วยร่องผา ลูกที่ 3 บ้านบวกโป่ง หมู่ที่ 4,9,11

ห้วยร่องผา ลูกที่ 4 บ้านบวกโป่ง หมู่ที่ 4,9

ห้วยร่องไผ่น้อย บ้านบวกโป่ง หมู่ที่ 4,5

สระน้ำกรมพัฒนาที่ดิน บ้านร่องแค หมู่ที่ 13

สถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าแม่น้ำยม บ้านร่องแดง หมู่ที่ 6

สถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าแม่น้ำยม บ้านร่องเสี้ยว หมู่ที่ 12

ประปาหมู่บ้าน 13 แห่ง (หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15)

ระบบชลประทาน    
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557