หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
อ.สูงเม่น จ.แพร่
วัดพระธาตุดอนแก้ว
หมู่บ้าน OTOP แหล่งผลิตภัณฑ์ไม้สักทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
1
2
3
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ  
 

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ

ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ  ขอเชิญชวนให้ผู้มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30  กันยายน  2558 หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่  1  ตุลาคม  2498  แล้วมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลน้ำชำ  แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน  2557  และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559)  ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2557 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน  2557  ด้วยตนเอง  หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ  เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ( 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป )  
โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้
๑. บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
๒. ทะเบียนบ้าน  (ที่เป็นปัจจุบัน)  พร้อมสำเนา
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ธกส. สาขาสูงเม่น) พร้อมสำเนา  สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร


การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559

ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ขอเชิญชวนให้คนพิการที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน หรือคนพิการที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน  2557  ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง  หรือ มอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทน  โดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว  โดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ  แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย  ได้ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2557  ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2557
โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ  เพื่อที่จะได้รับเงินเบี้ยความพิการใน  
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ( 1 ตุลาคม  2558 เป็นต้นไป )  
              
โดยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ดังนี้
๑. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  พร้อมสำเนา
๒. ทะเบียนบ้าน  (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ธกส. สาขาสูงเม่น) พร้อมสำเนา  สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ ส่วนสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
เบอร์โทรศัพท์  054-541500 ต่อ 105

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2557 เวลา 10.17 น. โดย คุณ รินรดา เวียงนาค

ผู้เข้าชม 300 ท่าน

 
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร : 054-541-500 , 054-630-022
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
จำนวนผู้เข้าชม 5,243,853 เริ่มนับ 13 ม.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-541-500
         081-960-0431