หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
อ.สูงเม่น จ.แพร่
วัดพระธาตุดอนแก้ว
หมู่บ้าน OTOP แหล่งผลิตภัณฑ์ไม้สักทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
1
2
3
 
 

 
 
 
 
 
พร0023.5/ว280 การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.5/ว279 การดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.5/ว2730 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 5/2564  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว2720 การเลือกกรรมการเงินทุนเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนเทศบาลภาคเหนือแทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว2719 การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว2718 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูงในการติดตามและปรเมินผลโครการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.2/ว2721 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม)  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.1/ว278 แจ้งเอกสารประกอบการประชุม เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีฯ  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว278 แจ้ง อปท.นำสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปใช้พัฒนาเด็กปฐมวัย  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.4/ว277 แจ้งเผยแพร่หนังสือ แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว2677 โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว2669 หลักเกณฑ์การส่งนมโรงเรียนและแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพรน่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว2668 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจแลอุตสาหกรรม 2564  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว2667 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว2666 แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เพื่อให้ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.1/ว275 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สูุมชน ครั้งที่ 22/2564  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว2652 ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญการประชุม  [ 17 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว273 แจ้ง อปท.ส่งข้อมูลแสดงความจำนงขอรับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  [ 17 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.1/ว271 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำความตกลงระหว่าง อปท.กับหน่วยงานในต่างประเทศ  [ 17 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.5/ว270 อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุฯ  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
 
 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1266  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
 
 

 
ทต.ทุ่งโฮ้ง [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ต้าผามอก ดำเนินการซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำตามจุดต่างๆ ในหมู่บ้าน [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังหงส์ ประกาศเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์ ให้รองนายกเทศม [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังหงส์ ประกาศเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์ ให้ปลัดเทศบาลป [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ร้องกวาง ข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.สอง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขัน เพ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
ทต.แม่ปาน ประชาสัมพันธ์ปราชญ์ชาวบ้านตำบลแม่ปาน [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.สอง ประกาศสำนักปุศุสัตว์อำเภอลอง [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 49 
ทต.ช่อแฮ ประกาศชื่อผู้ยื่นซองกสนเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางฯ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ห้วยหม้าย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่เกิ๋ง ประชาสัมพันธ์สินค้าที่ผลิตจากศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายสินค้าตำบลแม่เกิ๋ง [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ห้วยหม้าย ประกาศผลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยขอน หมู่ที่ 11 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านปิน ประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับที่ 41 ผู้เดินทางมาจาก 24 จังหวัด ต้องกักตัวในที่พักอาศัย [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านปิน ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลบ้านปิน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 2 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.ทุ่งโฮ้ง กิจกรรมต้อนรับคณะตรวจงานตำรวจภูธรภาค 5 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 

 
ขอตรวจสอบ ร้านโปรไม้ ว่ามีจริงหรือไม่ (22 มี.ค. 2564)    อ่าน 3936  ตอบ 0  
ขออนุญาตแนะนำสมุนไพรเจียว * * * ้หลานป่า (28 ก.พ. 2563)    อ่าน 144  ตอบ 0  
 

 


จ้างรื้อถอนเสากระจายสัญญาณตามโครงการติดตั้งระบบ Internet Wi-Fi เพื่อการศึกษา (ชุ [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่ว [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อทรายเคลือบสารทีมีฟอส 1% w/w กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อสารเคมีกำจัดยุง (เดลต้าเมทริน ไม่น้อยกว่า 0.5% w/v) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิต [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ โค [ 4 มิ.ย. 2564 ]จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 3308 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 1 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำปร [ 1 มิ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ตามแบบแปลน) บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำชำ อำเภอส [ 31 พ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2564 ]


โต๊ะหมู่บูชา

วัดร่องแดง
 
 
 
 

 
  ท่านต้องการให้ อบต.น้ำชำ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร : 054-541-500 , 054-630-022
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
จำนวนผู้เข้าชม 4,993,648 เริ่มนับ 13 ม.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-541-500
         081-960-0431