หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
อ.สูงเม่น จ.แพร่
วัดพระธาตุดอนแก้ว
หมู่บ้าน OTOP แหล่งผลิตภัณฑ์ไม้สักทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
1
2
3
 
 

 
 
 
 
 
พร0023.4/ว495 เลื่อนกำหนดเวลาพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและฝึกอบีมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.1/ว496 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน(กรม) [ แนบ1 ]  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.1/ว497 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2564  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.4/ว5076 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว5079 กำหนดการอบรมและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว5075 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.1/ว492 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2564  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.5/ว5064 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2564  [ 24 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.5/ว488 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 23 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว487 แจ้งประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  [ 23 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว5042 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทต. และ อบต.)  [ 23 พ.ย. 2564 ]    
พร0023.2/ว5030 แจ้งกำหนดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท. เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ประจำปีงบ 2564  [ 22 พ.ย. 2564 ]  
พร0023.4/ว5037 การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 22 พ.ย. 2564 ]  
พร0023.4/ว5036 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 22 พ.ย. 2564 ]  
พร0023.4/ว5028 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.(BIG DAY)  [ 22 พ.ย. 2564 ]  
พร0023.5/ว5000 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยของ อปท.  [ 19 พ.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว4992 มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในสถานการณ์การแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565  [ 19 พ.ย. 2564 ]  
พร0023.1/ว4993 แจ้งกำหนดการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 พ.ย. 2564 ]  
พร0023.1/ว485 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Ypung LeadersProgram(YLP) ประจำปี 2564  [ 19 พ.ย. 2564 ]  
พร0023.5/ว4977 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรับทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน  [ 18 พ.ย. 2564 ]  
 
 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2804  [ 26 พ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 26 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2793  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.3/ว6697  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม (เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2798  [ 25 พ.ย. 2564 ]
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) กพส. มท 0810.3/ว2797  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2794 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว6671 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2796  [ 25 พ.ย. 2564 ]
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ กม. มท 0804.6/ว2773  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว151  [ 24 พ.ย. 2564 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2776 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ข้อมูลการรับบริการฉีดวัคซีนของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2787  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว6669  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2789  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.คท. มท 0808.5/ว22 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2784  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว152  [ 23 พ.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อและกำหนดการโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ รุ่นที่ 2 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2756  [ 23 พ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2769  [ 23 พ.ย. 2564 ]
ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว161  [ 23 พ.ย. 2564 ]
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.4/ว2755  [ 22 พ.ย. 2564 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2752 [QR code]  [ 22 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2741 [เอกสารแนบ 1 รุ่น 6] [เอกสารแนบ 2 รุ่น 7] [เอกสารแนบ 3 รุ่น 13]  [ 22 พ.ย. 2564 ]
 
 

 
ทต.แม่ลานนา แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลแม่ลานนา [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ลานนา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล นำรถกระเช้าออกบริการประชาชน [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.น้ำชำ ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่เกิ๋ง วารสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ขอแจ้ [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
ทต.บ้านปิน ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ ประมวลภาพบรรยากาศการปฏิบัติงานผู้อำนวยการการเลือกตั้ง คณะกรรมการกา [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
ทต.ช่อแฮ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯประกาศผุ้ชนะเเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน เดือน [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการติดตามฯ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผูขนะเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล วันพ่อแห่งชาติฯโดย วิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ วันและสถานที่สอบ ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 87 
ทต.แม่ปาน ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปาน เรื่อง ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเท [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ปาน ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำชำ โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านร่องแค หมู่ที่ 13 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 

 
ขอตรวจสอบ ร้านโปรไม้ ว่ามีจริงหรือไม่ (22 มี.ค. 2564)    อ่าน 4012  ตอบ 0  
ขออนุญาตแนะนำสมุนไพรเจียว * * * ้หลานป่า (28 ก.พ. 2563)    อ่าน 189  ตอบ 0  
 

 


โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านร่องแดง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำชำ องค์ก [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านบวกโป่ง-บ้านร่องแค หมู่ที่ [ 19 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสม. บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โ [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและน [ 18 พ.ย. 2564 ]วัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภ [ 11 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ [ 10 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอื่น(มิเตอร์น้ำ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต บ้านบวกโป่ง หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแ [ 8 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธี [ 8 พ.ย. 2564 ]


โต๊ะหมู่บูชา

วัดร่องแดง
 
 
 
 

 
  ท่านต้องการให้ อบต.น้ำชำ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร : 054-541-500 , 054-630-022
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
จำนวนผู้เข้าชม 5,243,916 เริ่มนับ 13 ม.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-541-500
         081-960-0431