กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 

 
 
 
[พร0023.2/ว210] แจ้งเข้ารับการอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 7-8 [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.2/ว210] แจ้งเข้ารับการอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 7-8 [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.2/ว209] แจ้งเข้ารับการอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 7 [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว2231] การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดอปท.ที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561 [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว2235] กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเพิ่มเติม [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว2232] ปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การผู้บริหารท้องถิ่น [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.4/ว2241] หารือการทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนของการไฟฟ้าและการประปา [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.4/ว2242] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ของอปท. [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.5/ว211] แจ้งโอนเงิน อปท. [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.5/ว2246] การโอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อไปดำเนินการช่วยเห [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว209] การดำเนินงานโครงการจัดงานลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่5 พ.ศ.2561 [ 8 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว208] ขอให้อปท.เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการประกวดแข่งขันทางวิชาการของอปท. [ 8 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว2188] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 8 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว206] รายงงานผลการดำเนินการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก [ 8 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.4/ว205] กิจการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 8 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.2/ว2178] การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของอปท. [ 7 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.2/284] ได้แจ้งรายชื่อของข้าราชการครูที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการประชุมฯในรุ่นที่3/8 [ 7 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว204] แจ้งเลื่อนการจัดการอบรมโครงการดังกล่าวออกไปก่อนเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม [ 7 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว2166] การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน [ 7 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว2162] การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก [ 7 มิ.ย. 2561 ]   
 
 
สรุปแนวทางดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ สล. มท 0801.2/ว104  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การประชุมชี้แจงผ่านระบบ Web Conference กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ในวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.2561 เวลา 10.00 น. ด่วนที่สุด กต. มท 0818.1/7814  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1862  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1860  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1861  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว1856 [คู่มือ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561 สน.คท. มท 0808.4/ว1852 [รายชื่อ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1454  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1842 [เอกสารแนบ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว108 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.] [เมืองพัทยา]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ฉบับที่ 3) กศ. มท 0816.2/ว1781 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้จังหวัดตรวจติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1840  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกการรายงานข้อมูลรายชื่อตำบลซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1839  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1832  [ 18 มิ.ย. 2561 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรีนญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554,2555 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1817  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1811 [แบบตอบรับ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 กพส. มท 0810.5/ว1611  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1793  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แผนปฏิบัติงานภาคสนามของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1812 [เอกสารแนบ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1813  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1736  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ขอให้ สถจ. บันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) หัวข้อ (ระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561) กพส. มท 0810.7/ว1809 [คู่มือ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว1756  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กิจกรรมที่ 4 กศ. มท 0816.3/ว1786  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.1/ว1766  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
 
 

 
อบต.แม่ยางตาล [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยหม้าย โครกงารจัดการขยะชุมชน 2560 [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำชำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ต้าผามอก รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.วังชิ้น รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน กันยายน 2560 [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ต้าผามอก รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งโฮ้ง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ห้วยโรง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 7 [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยโรง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำชำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถจ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำชำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อส [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำชำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะดารเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถย [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำชำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยโรง ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ต้าผามอก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 

 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (15 มิ.ย. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 0  
ขอตรวจสอบ ร้านโปรไม้ ว่ามีจริงหรือไม่ (9 มิ.ย. 2561)    อ่าน 33  ตอบ 0  

 
อบต.น้ำเลา สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (20 มิ.ย. 2561)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.เตาปูน การก่อสร้างปรับปรุงถนนทางหลวง (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.หัวทุ่ง สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0

โต๊ะหมู่บูชา

วัดร่องแดง
 
 
 
 

 
  ท่านต้องการให้ อบต.น้ำชำ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557