กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
     

 
พร0023.4/ว4097 แจ้งประกาศจ.แพร่ งานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ของอปท.ครั้งที่1  [ 22 ต.ค. 2561 ]    
 
พร0023.4/ว4096 คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ  [ 22 ต.ค. 2561 ]    
 
พร0023.3/ว4092 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องรายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบ  [ 22 ต.ค. 2561 ]    
 
พร0023.3/ว4090 แจ้งปฎิทินการปฎิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของอปท.ระบบe-planป  [ 22 ต.ค. 2561 ]    
 
พร0023.1/ว435 โครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการปฎิบัติราชการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 22 ต.ค. 2561 ]    
 
พร0023.2 มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่10/2561  [ 17 ต.ค. 2561 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1590
     
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557