ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำชำ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 17 ม.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256278,611-----------78,611
256144,64937,92465,97667,62042,98752,28840,65349,97142,93886,837124,617195,053851,513
256019,09230,07745,67248,66859,15657,30351,90747,91144,13551,59451,14149,110555,766
ยอดยกมาตั้งแต่ 13 ม.ค. 2557 ถึง 31 ธ.ค. 2559   -1,485,890
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2557
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี